Endring av tekst i § 4 ifølge vedtak på ekstraordinær GF i 2016

Som følge av aksjeforhøyelsen som ble behandlet på ekstraordinær Generalforsamling i 2016, må teksten i § 4 endres i forhold til aksjekapital og antall aksjer i selskapet.
Endringen av teksten må opp til andre gangs behandling på årets GF for endelig behandling.  Styret vedtok på styremøte 03.04.2017 å legge vedtektsteksten ut på heimesida til orientering for selskapets aksjeeiere i forkant av Generalforsamling i 2017.  Tekst som endres er merket med rødt.

VEDTEKTER FOR UREVASSBOTN AS

§1

Selskapets foretaksnavn er Urevassbotn AS

 

§2

Selskapet skal ha sin forretningsadresse i Hol kommune

 

§3

Selskapets formål er å eie og drive gnr 6, bnr 8 i Hol kommune.  Selskapet skal forvalte utmarkseiendommen til beste for landbrukseiendommene i Østre Hol slik at disse kan fortsette å ha aksjene i selskapet og utmarksressursene som tillegg til øvrig driftsgrunnlag for framtidig landbruksdrift.

 

§4

Endring fra: Aksjekapitalen skal være på kr 30.000 fordelt på 512 aksjer hver pålydende kr 58,59.

Endring til:Aksjekapitalen skal være på kr 31.933 fordelt på 545 aksjer hver pålydende kr 58,59.

 

§5

Selskapet ledes av et styre bestående av fem medlemmer, en fra hver skolekrets, og med like mange personlige varamenn.

Styrets funksjonstid er tre år.

Første år utgår en av styremedlemmene med personlig varamann etter loddtrekning og neste år to av medlemmene med personlig varamann etter loddtrekning.

Uttredende medlemmer av styret kan gjenvelges, men bare for en ny periode, og har rett til å frasi seg valg for en periode tilsvarende den de har sittet i styret.

Selskapet skal ha en valgnemnd bestående av 3 medlemmer.

Styret kan ikke binde selskapet for lengre tidsrom enn 5 (fem) år uten at dette er forelagt for generalforsamling til godkjenning.

 

§6

Generalforsamlingen holdes hvert år innen 15. april.

Ekstraordinært generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

 

 

 

§7

Årsberetning, årsregnskap, og evt. revisjonsberetning skal være stilet til hver enkelt aksjonær med innkalling til ordinær generalforsamling. Skriftlig innkallelse til skjer med minst 14 dagers varsel.

 

§8

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

  • ·         Godkjenning av innkalling og saksliste.
  • ·         Valg av møteleder og minst 2 til å skrive under generalforsamlingsprotokollen.
  • ·         Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet, herunder utbetaling av utbytte.
  • ·         Valg av styre, og revisor.  Årsmøte velger leder, nestleder og styremedlemmer med varamedlemmer.
  • ·         Fastsettelse av styrehonorar og revisjonshonorar.
  • ·         Valg av et medlem til valgnemnd.
  • ·         Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.

Alle beslutninger fattes med simpelt flertall blant de møtende stemmeberettigede for så vidt ikke annet er bestemt i lov eller vedtekter.

 

§9

Ethvert forslag som en aksjoner ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret innen den 15. februar.

Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen, skal i varseltiden være utlagt på selskapets kontor.

 

§10

Aksjens omsettelighet er begrenset, idet ingen overdragelse kan finne sted, verken ved salg, arv, gave eller på annen måte uten generalforsamlingens godkjennelse, med mindre;

A.      Overdragelsen skjer sammen med hovedbølet til person som er bosatt i Østre Hol.

B.      Overdragelsen skjer fra foreldre til barn eller fra barn til foreldre eller mellom søsken, under forutsetning av at vedkommende erverver er bosatt i Østre Hol og fra før eier eller i forbindelse med overdragelsen av andeler blir eier av jordbrukseiendom i Østre Hol, hvorpå drives jordbruk.

Aksjeoverdragelser som ikke skjer i forbindelse med eiendomsoverdragelser som nemt under A og B, skal legges frem for generalforsamlingen til godkjenning.  Generalforsamlingen har ikke anledning til å godkjenne slike overdragelser med mindre søker er eier av jordbrukseiendom i og bosatt i Østre Hol.

All overdragelse av aksjer skal meldes til selskapet og godkjennes av styret, selv om det gjelder slik overdragelse som etter vedtektene ikke trenger generalforsamlingens godkjennelse.

Ingen aksjeeier/eiendom kan ha flere enn 25 aksjer.

 

§11

Ved overdragelse av aksjer som trenger generalforsamlingens godkjennelse, har selskapet rett til å innløse vedkommende aksje/er.

Innløsningsverdien pr aksje fastsettes av generalforsamlingen.  Følgende beregningsmåte legges til grunn: Gjennomsnittet av de 5 forutgående års driftsresultat kapitaliseres etter en rentefot som fastsettes av årsmøtet.  Til dette beløp legges forholdsmessig verdi av omløpsmidler og andre omsettelige verdier, utenom fast eiendom, og med fradrag av gjeld.

Aksjonærene har ikke forkjøpsrett etter aksjeloven.

 

§12

Etter at aksjeerverv er godkjent innføres ervervet i aksjeeierboka.  Fra da av kan ny eier utøve de rettigheter som følger med aksjen.  Stemmerett utøves personlig av myndig aksjeeier eller ved fullmakt.

 

§13

Aksjer gir stemmerett etter følgende forhold:

En til fem aksjer gir en stemme.

Seks til ti aksjer gir to stemmer.

Elleve til tjue aksjer gir tre stemmer.

Tjueen til tjuefem aksjer gir fire stemmer.

Ingen kan stemme for mer enn 25 aksjer inkludert fullmakter.

 

§14

På første styremøte etter generalforsamlingen velges innen styret en sekretær.  Styret kan ansette forretningsfører og/eller regnskapsfører.

Alle vedtak i styret fattes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet, har leders stemme utslaget.  For at styret skal være beslutningsdyktige, må minst tre av styrets medlemmer være til stede, og for gyldig vedtak kreves i så fall enstemmighet.

Varamedlemmene får kopi av innkalling og sakspapirer til møtene.

 

§15

Forslag til endring av vedtektene til selskapet må fremmes på en generalforsamling og behandles på neste generalforsamling eller på ekstraordinært generalforsamling.

Endring av vedtektene skjer etter aksjelovens bestemmelser.

                                                              

***

 

 

 

 

 

Endring av § 4 ble enstemmig vedtatt på Generalforsamlingen for 2016 den 08.06.2017.