Framlagt forslag om vedtektsendring

På Generalforsamlinga i 2016, sak 13, ble det lagt fram innkommet forslag om vedtekstendring.  GF vedtok at forslaget skulle legges ut på heimesida til informasjon.

Framlagte vedtektsforslag:Vedtekter og Aksjeloven er de viktigste arbeidsredskaper styret og generalforsamlingen har. Derfor er det viktig at vedtektene stemmer med dagens situasjon.

 

§ 5

Selskapet ledes av et styre bestående av fem medlemmer, en fra hver skolekrets og med like mange personlige varamenn.

Styrets funksjonstid er tre år.

Første år utgår en av styremedlemmene med personlig varamann etter loddtrekning og neste år to av medlemmene med personlig varamann etter loddtrekning.

Uttredende medlemmer av styret kan gjenvelges, men bare for én ny periode, og har rett til å frasi seg valg for en periode tilsvarende den de har sittet i styret.

Selskapet skal ha en valgnemnd bestående av 3 medlemmer.

Styret kan ikke binde selskapet for lengre tidsrom enn 5 (fem) år uten at dette er forelagt for generalforsamling til godkjenning.

Forslag;

§5

Selskapet ledes av et styre bestående av 3 - 5 medlemmer, hvorav 1 ikke behøver å være aksjonær, med 2 varamedlemmer fra aksjonærene, etter generalforsamlingens beslutning.

Styrets funksjonstid er 2 år.

Uttredende medlemmer av styret kan gjenvelges, men har rett til å frasi seg valg for en periode tilsvarende den de har sittet i styret.

Selskapet skal ha en valgnemnd bestående av 3 medlemmer.

Styrets leder alene tegner selskapet.

Styret kan ikke binde selskapet for lengre tidsrom enn 10 år uten at dette er forelagt for generalforsamling til godkjenning.

§6

Generalforsamlingen holdes hvert år innen 15. april.

Ekstraordinært generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

Forslag:

 § 6

Generalforsamlingen holdes hvert år innen 30 juni..

Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens § 5-6.

(1) Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

(2) Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor som reviderer selskapets årsregnskap, eller aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

(3) Dersom samtlige aksjeeiere samtykker til at det skal holdes ekstraordinær generalforsamling, kan generalforsamlingen holdes uten vedtak fra styret etter første ledd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§10

Aksjens omsettelighet er begrenset, idet ingen overdragelse kan finne sted, verken ved salg, arv, gave eller
på annen måte uten generalforsamlingens godkjennelse, med mindre;

  1. Overdragelsen skjer sammen med hovedbølet til person som er bosatt i østre Hol.
  2. Overdragelse skjer fra foreldre til barn eller fra barn til foreldre eller mellom søsken under forutsetning av at vedkommende erverver er bosatt i østre Hol og fra før er eier eller i forbindelse med overdragelsen av andeler blir eier av jordbrukseiendom i østre Hol, hvorpå drives jordbruk.

Aksjeoverdragelser som ikke skjer forbindelse med eiendomsoverdragelser som nevnt under A og B, skal legges fram for generalforsamlingen til godkjenning. Generalforsamlingen har ikke anledning til å godkjenne slike overdragelser med mindre søker er eier av jordbrukseiendom i og bosatt i Østre Hol.

All overdragelse av aksjer skal meldes til selskapet og godkjennes av styret, selv om det gjelder slik overdragelse som etter vedtektene ikke trenger generalforsamlingens godkjennelse.

Ingen aksjeeier/eiendom kan ha flere enn 25 aksjer.

Forslag;Dette gjør at alle blir behandlet likt, det er kun styret som godkjenner aksjonær

§10

Aksjenes omsettelighet er begrenset.

Aksjene skal være knyttet til landbrukseiendommer i Østre Hol i Hol kommune, og kan bare eies i sammen med eierskap til slik eiendom. Aksjene skal være notert i aksjeeier­boken på eier av landbrukseiendommen.

Som erverver av aksjer kan bare godkjennes en som samtidig erverver landbrukseiendommen aksjene er knyttet til, eller som har annen landbrukseiendom som aksjene kan knyttes til. Og som er bosatt i Østre Hol.

Erverver må legge frem bevis på at han/hun er rettmessig eier av eiendommen.

Erverv av aksjer i selskapet er betinget av styrets godkjenning. Styret skal påse at erverver tilfredsstiller vilkårene for eierskap, og skal nekte ervervet godkjent om så ikke er tilfellet. Om vilkåret for eierskap senere opphører, skal styret iverksette tiltak iht. aksjeloven.

Disse bestemmelsene innebærer at aksjer ervervet ved arv eller gave av aksjonærs nærstående eller andre ikke kan godkjennes uten at landbrukseiendommen erverves samtidig som angitt.

Ingen aksjeeier/eiendom kan ha flere enn 25 aksjer.

For de aksjonærer som er registrert i aksjeeierboka på den dag vedtektenes pkt 10 og 11 ble endret i 2015, gjelder de gamle vedtektene fram til aksjene overdras, men uansett ikke lenger enn 5 år fra vedtakelsesdatoen.

§11

Ved overdragelse av aksjer som trenger generalforsamlingens godkjennelse, har selskapet rett til å innløse vedkommende aksje/er.

  • Innløsningsverdien pr. aksje fastsettes av generalforsamlingen.
  • Følgende beregningsmåte legges til grunn: Gjennomsnittet av de 5 forutgående års driftsresultat kapitaliseres etter en rentefot som fastsettes av årsmøtet. Til dette beløp legges forholdsmessig verdi av omløpsmidler og andre omsettelige verdier, utenom fast eiendom, og med fradrag av gjeld.

Aksjonærene har ikke forkjøpsrett etter aksjeloven.

 

Forslag, §11

Hvor styret ikke godkjenner erverv av aksjer, eller vilkårene for å være aksjonær ikke lenger er til stede, skal styret gå fram slik aksjeloven bestemmer.

 

Der aksjeloven har bestemmelser om innløsning av aksjene, skal innløsningsverdien fastsettes slik:

 

Følgende beregningsmåte legges til grunn: Gjennomsnittet av de 5 forutgående års driftsresultat kapitaliseres etter en rentefot som fastsettes av generalforsamlingen. Til dette beløp legges forholdsmessig verdi av omløps­midler og andre omsettelige verdier, utenom fast eiendom, og med fradrag av gjeld.

 

Aksjonærene har ikke forkjøpsrett etter aksjeloven, uansett i hvilken situasjon aksjer skifter eier.

 

§ 14

På første styremøte etter generalforsamlingen velges innen styret en sekretær. Styret kan ansette forretningsfører og/eller regnskapsfører.

Alle vedtak i styret fattes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet, har leders stemme utslaget. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst tre av styrets medlemmer være til stede, og for gyldig vedtak kreves i så fall enstemmighet.

Varamedlemmene får kopi av innkalling og sakspapirer til møtene.

Forslag for å samsvare med §5

§ 14

På første styremøte etter generalforsamlingen velges innen styret en sekretær/kasserer.

Styret kan ansette daglig leder og/eller regnskapsfører.

Alle vedtak i styret fattes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet, har leders stemme utslaget. For at styret skal være beslutningsdyktig, må mer enn halvdelen av styret være tilstede, og for gyldig vedtak som innebærer endring må minst halvparten av hele styret ha stemt for.

Varamedlemmene får kopi av innkalling og sakspapirer til møtene.

§15

Forslag til endring av vedtektene til selskapet må fremsettes på en generalforsamling og behandles på neste generalforsamling eller på ekstraordinært generalforsamling.

Endring av vedtektene skjer etter aksjelovens bestemmelser

Forslag;

§15

Endring av vedtektene skjer etter aksjeloven  § 5.18

(1) Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

(2) Beslutning om vedtektsendring som forringer en hel aksjeklasses rett, må tiltres av eiere av to tredeler av den representerte kapital i denne klassen. Dessuten må minst halvdelen av stemmene fra de aksjeeiere som ikke eier aksjer i noen annen klasse, være avgitt for forslaget.

(3) I vedtektene kan det fastsettes strengere flertallskrav enn det som følger av paragrafen her.

 


-----------------------------
 Framlagte vedteksforslag ble tatt opp til behandling i sak 10 på Generalforsamlingen 08.06.2017.  Framlagte forslag fikk ikke flertall.